Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia stredných škôl
Stromová 1
813 30 Bratislava

Národné športové centrum s elektronic. adresou
Trnavská cesta 39
831 04 Bratislava 3 - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
2​0​2​1​/​2​0​5​8​2​:​2​-​A​2​2​3​0​
Vybavuje/linka
B​r​a​t​i​s​l​a​v​a​
06. 12. 2021
Vec
Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia stredných škôl (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) po posúdení všetkých náležitostí v y d á v a žiadateľovi Národné športové centrum, so sídlom Trnavská 39, 831 04 Bratislava, IČO: 30853923 v zastúpení Ing. Vladimír Baluška, O P R Á V N E N I E na poskytovanie inovačného vzdelávania Poskytovateľ inovačného vzdelávania Národné športové centrum, so sídlom Trnavská 39, 831 04 Bratislava, IČO: 30853923 v zastúpení Ing. Vladimír Baluška, (ďalej len „poskytovateľ“), je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: • Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia. • Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 25 hodín. • Odborný garant inovačného vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová - odborným garantom je zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka. V súlade s § 56 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z.: • Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania sa nezapočítava do rozsahu programu vzdelávania. • Členom komisie a predsedom komisie bude odborný garant a ďalší odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka. • O záverečnej prezentácii sa vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať: - meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, - dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, - adresu trvalého pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo adresu obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, - názov inovačného vzdelávania, - miesto a dátum konania záverečnej prezentácie, podpis predsedu komisie a členov komisie. • Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré bude obsahovať: - evidenčné číslo osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a dátum vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní, - titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko odborného zamestnanca, - dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo dátum a miesto narodenia odborného zamestnanca, - názov inovačného vzdelávania, - rozsah vzdelávania v hodinách, - číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania, - odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa. V súlade s § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ inovačného vzdelávania: - zverejní na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje v rozsahu vydaného oprávnenia, - vedie dokumentáciu vzdelávania v rozsahu vydaného oprávnenia, - na svojom webovom sídle uverejňuje získané a spracované hodnotenie uskutočneného vzdelávania, - predkladá ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta inovačného vzdelávania, - zabezpečuje kvalitu programu inovačného vzdelávania, jeho priebehu a ukončovania, - najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodujúcej skutočnosti oznámi ministerstvu zmenu názvu a sídla, zrušenie alebo zánik poskytovateľa vzdelávania, - poskytne ministerstvu súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji, - na účely kontroly v profesijnom rozvoji na vyžiadanie oznámi ministerstvu začiatok a miesto konania programu inovačného vzdelávania , a to v lehote najneskôr desať dní pred termínom jeho uskutočnenia; zmeny v termínoch oznamuje elektronicky ministerstvu školstva najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom. - Dokumentácia inovačného vzdelávania bude obsahovať: - potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania, - programy inovačného vzdelávania, realizované v rozsahu vydaného oprávnenia, - doklady o lektorskom zabezpečení vzdelávania, - doklady o účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na programoch inovačného vzdelávania, - doklady o ukončení programov inovačného vzdelávania, - hodnotenie ukončených programov inovačného vzdelávania. V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: - učiteľ prvého stupňa základnej školy - učiteľ druhého stupňa základnej školy - učiteľ strednej školy - vychovávateľ - školský tréner Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania: Profesionálny rozvoj učiteľov telesnej a športovej výchovy, vychovávateľov a školských trénerov – inovácie vo vyučovaní predmetu TaŠV v škole a školskom zariadení. Prehlbovanie, rozširovanie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovných činností v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca, uplatňovanie najnovších poznatkov a skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. Evidenčné číslo: 51/2021 – IV Obdobie platnosti: do 5. decembra 2026
Ľubica Srnáková
generálna riaditeľka sekcie stredných škôl
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​2​5​9​3​7​4​1​1​1​
E-mail
i​n​f​o​@​m​i​n​e​d​u​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​e​d​u​.​s​k​
IČO
0​0​1​6​4​3​8​1​